Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Keet Styling & Organizing

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP OPDRACHTEN VERLEEND AAN KEET STYLING & ORGANIZING V.O.F, HIERNA TE NOEMEN KEET STYLING & ORGANIZING.

A: Algemeen

a.) Keet Styling & Organizing: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Vennootschap onder Firma ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34305423, gevestigd aan het adres Westerstraat 141-2, 1015 LZ Amsterdam;
b.) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Keet Styling & Organizing een overeenkomst sluit;
c.) Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Keet Styling & Organizing.

B: Uitvoering van de opdracht

a.) Keet Styling & Organizing draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit;
b.) Na contractbeëindiging vervallen de voorwaarden zoals in opdrachtverstrekking beschreven zijn;
c.) Verhuizing dienen binnen de contractperiode te geschieden. Na contractbeëindiging vervallen de niet- uitgevoerde verhuizingen en/of opdrachten.

C: Levertijd

a.)  De door Keet Styling & Organizing opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen;

b.)  De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Keet Styling & Organizing een schriftelijke opdrachtovereenkomst heeft ontvangen.

D: Gebruik

a.) De huurder mag de meubilering niet aan derden verhuren, in bruikleen geven of op andere wijze in bezig geven. b.) De gehuurde meubilering mag uitsluitend gebruik worden voor het doel waartoe het bestemd is.

E: Schade, vervuiling of vermissing

De huurder is tot het moment dat de meubilering weer in het bezit is van Keet Styling & Organizing aansprakelijk voor eventuele schade, vervuiling of vermissing, hoe ook veroorzaakt, aan de meubels toegebracht of ontstaan, ongeacht als deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet ervan toedoen door derden of niet. In geval van schade, vervuiling of vermissing dient de huurder Keet Styling & Organizing onmiddellijk op de hoogte te stellen.

F: Verkregen informatie en documenten

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

G: Betaling

a.) Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Keet Styling & Organizing op de factuur aan te geven wijze. Indien in onderling overleg een andere betaaltermijn wordt afgesproken, wordt hiervan melding gemaakt in de opdrachtovereenkomst en op de factuur.
b.) Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van Keet Styling & Organizing op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van Keet Styling & Organizing.

c.) Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

H: Aansprakelijkheid

a.) Keet Styling & Organizing kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Keet Styling & Organizing is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Keet Styling & Organizing geleverde dienst(en).

b. ) Keet Styling & Organizing is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en

a.) De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de opgegeven prijs inclusief B.T.W. is.
b.) In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Keet Styling & Organizing te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

documenten. Keet Styling & Organizing biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
c.) Keet Styling & Organizing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Keet Styling & Organizing is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Keet Styling & Organizing kenbaar behoorde te zijn.

d.) Keet Styling & Organizing is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
e.) Indien Keet Styling & Organizing desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
f.) Alle eventuele aanspraken jegens Keet Styling & Organizing dienen direct na voltooiing van de opdracht schriftelijk te worden gemeld. Indien eventuele aanspraken niet binnen uiterlijk 7 dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk zijn gemeld, vervalt de aansprakelijkheid.

I: Overmacht

a.) In geval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Keet Styling &
Organizing ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
b.) Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Keet Styling & Organizing geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

J: Klachtenregeling

a.) Klachten dienen binnen 3 werkdagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk aan Keet Styling &
Organizing kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
b.) Indien een klacht gegrond is, zal Keet Styling & Organizing de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

K: Tussentijdse beëindiging

Keet Styling & Organizing heeft het recht de huurovereenkomst tussentijds en zonder inachtneming van een opzegtermijn, te ontbinden en de gehele meubilering terug te eisen in alle gevallen waarin:

a.) De huurder enige verplichting op de grond van de wet of van deze overeenkomst niet nakomt, na hiervoor in gebreke te zijn gesteld;
b.) De huurder in staat van faillissement wordt verklaard, of door huurder surséance van betaling is aangevraagd; c.) Beslag van het geheel of een gedeelte van het vermogen van huurder of op gehuurde meubilering van Keet Styling & Organizing wordt gelegd;

d.) De huurder komt te overlijden of in geval van rechtspersoon wordt ontbonden;

e.) Één of meer meubelen door verwijtbaar handelen van huurder ernstig wordt beschadigd.
Bij een ontbinding op één of meer van bovengenoemde gronden heeft de huurder geen recht op restitutie van huurvergoeding, onverminderd het recht Keet Styling & Organizing op volledige schadevergoeding.

L: Diversen

a.) Keet Styling & Organizing is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
b.) De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van Keet Styling & Organizing voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires en verhuizingen is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
c.) De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door Keet Styling & Organizing gebruikt kunnen worden.
d.) De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Keet Styling & Organizing is uitsluitend onderworpen
aan het Nederlands recht.

Winkelwagen
Scroll naar top